1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Menevä Oy (myöhemmin palveluntarjoaja) Asiakkaalle tarjoamaan tavarankuljetukseen.

Yhteystiedot: 
Menevä Oy, Y-tunnus: 0711979-2
Panimokatu 2A, 00580 Helsinki 

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt palveluntarjoajan tekemän tarjouksen tai tehnyt Menevä-sovelluksella, Menevän nettisivuston kautta tilauslomakkeella tai soittamalla Menevä tilauskeskukseen kyytitilauksen. Palveluntarjoajalla on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

3. Palvelun sisältö

Tavarankuljetuspalvelu tarkoittaa tavaran kuljetusta Menevä-taksilla. Tavaran nouto, kuljetus ja toimittaminen määränpäähän toteutetaan Asiakkaan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella määritetyllä aikataululla ja tavalla. Tavarankuljetus toteutetaan normaaliin taksikäyttöön tarkoitetulla kalustolla. Palvelu määritellään tarkemmin Palveluntuottajan Asiakkaalle tekemässä tarjouksessa. Tavara voidaan kuljettaa ilman erillistä tarjousta normaalina taksikyytinä.  

4. Palvelun saatavuus ja tilaaminen

Tavarankuljetus palvelu on saatavissa pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen). Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kuljetukset - pyydämme tarkistamaan tilanteen ottamalla yhteyttä myynti@meneva.fi. 1.7.2018 alkaen toiminta-alue laajenee.

Asiakkaan tavarankuljetusta koskeva tilaus tulee tehdä ajoissa ennen suunniteltua noutoaikaa.

Tarjouspyynnön tavarankuljetukselle voi pyytää ottamalla yhteyttä Menevä Oy:n toimistoon, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@meneva.fi tai info@meneva.fi

5. Tavarankuljetusta koskevat tiedot

Asiakas on vastuussa palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta koskien tavaran nouto- ja toimitusosoitetta, tavaran laatua sekä yhteystietoja kuljetuksen mahdollistamiseksi. Tarvittavat tiedot tulee toimittaa palveluntuottajalle ajoissa ennen suunniteltua toimitusaikaa. Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa siitä, että Menevällä on riittävä tieto kuljetettavasta tavarasta, jotta se on turvallisesti lastattavissa, kuljetettavissa sekä purettavissa määränpäässä ilman että Menevä –kuljettajalle aiheutuu tavaran käsittelystä vaaraa, tarpeetonta odotusta tai ajanhukkaa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamasta viiveestä tai kyseisestä syystä palvelun peruuttamisesta aiheutuvasta häiriöstä. 

Tavarankuljetukseen liittyvät muut tarkentavat tiedot kuten tavaran käsittelyyn ja aikatauluun liittyvät seikat sovitaan Asiakkaan kanssa erikseen.  

Palvelun sisällön muutoksesta on sovittava Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken ennen tilatun palvelun käyttämistä.

6. Kuljetettavat tavarat

Tavarankuljetukseen voidaan ottaa tavaroita, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan sellaisia, että niistä aiheutuu vaaraa kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle. Tällaisia ovat esimerkiksi: aseet, ammukset ja räjähdysaineet. Tavarat, jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi sekä tavarat joiden mitat ylittävät yleisesti ajoneuvolla kuljetettavan tavaran mitat.

Tavarankuljetuksella voidaan kuljettaa eläimiä tarkoituksen mukaisessa kuljetuskopassa, jolloin eläin voidaan kiinnittää ajon ajaksi ja se on turvallisesti lastattavissa sekä purettavissa määränpäässä. 

Arvoesineiden kuljetuksissa Asiakas on vastuussa tavaran vakuuttamisesta. 

Tavarankuljetuksissa käytetään normaalia taksikyyteihin tarkoitettua kalustoa. Taksiliikennelain tavarankuljetusta koskeva säädös, joka oikeuttaa enintään 100 kg tavarakuljetuksiin ilman matkustajaa poistuu 1.7.2018. 

7. Vastuut

Palveluntuottaja noutaa tavaran Asiakkaan antamien tietojen ja sopimuksen mukaisesti. Kuljettajan osallistuessa tavaran lastaamiseen ja purkamiseen, tapahtuu tämä Asiakkaan ja vastaanottajan vastuulla ellei toisin sovita. Palveluntarjoaja luovuttaa tavaran Asiakkaan ilmoittaman tiedon mukaan vastaanottajalle. Vastaanottajalta vaadittava kuittaus on sovittava erikseen Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken. Mikäli tavaraa ei voida toimittaa perille määränpäähän palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, on palveluntarjoajalla oikeus varastoida tavara siihen saakka, kunnes tavarantoimitus tulee mahdolliseksi tai vaihtoehtoisesti palauttaa tavara lähettäjälle. Mikäli tavaran toimituksen viive tai estyminen johtuu Asiakkaan toimittamista puutteellisista tiedoista, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta toimituksen estymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa kuljetettavan tavaran aiheuttamista vahingoista kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle, jotka voidaan katsoa johtuvan Asiakkaan antamista puutteellisista tiedoista, pakkauksesta tai huonoista lastaamisen- tai purkamisen olosuhteista. 

Asiakas vastaa siitä, että palveluntarjoajalla on esteetön pääsy tilattujen palvelujen edellyttämiin tiloihin/paikkoihin.

8. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelu 14 päivän kuluessa palvelun kirjallisesta tilauksesta. Peruutus tulee tehdä viimeistään tunti ennen sovittua palvelun aloitusaikaa, jolloin peruutus on Asiakkaalle ilmainen. Mikäli palvelu on jo aloitettu Asiakas vastaa jo toteutuneen palvelun osalta kustannuksista. Asiakas voi ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta Menevä Oy:n toimistoon, yhteystiedot: meneva.fi tai tarjouksessa ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti. 

Menevä sovelluksella tilatun kyydin voit peruuttaa ilman kuluja, kun peruutus tehdään ennen kuin Menevä-taksi on ottanut tilauksen vastaan ja kyydistä on tullut kuittaus sovellukseen (noin 15 minuuttia ennen asetettua lähtöaikaa). 

9. Asiakasrekisteri

Asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan Menevä Oy:n ylläpitämään Asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla. 

10. Ylivoimainen este

Palveluntuottaja vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta force majeure -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita palveluntuottaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää.

Palveluntuottaja pyrkii hoitamaan palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa.

Palveluntuottajalla on oikeus tarvittaessa force majeure -tilanteissa priorisoida palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi.

11. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 29.7.2016 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtoja esimerkiksi lakimuutosten vuoksi. 

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot Hämeentie 3, PL 306, 00531 HELSINKI, puh. 029 566 5200, kril@oikeus.fi.